Archiwa tagu: nadzór BHP

Szkolenie wstępne BHP.

Program szkolenia wstępnego powinien zostać dostosowany do specyfiki danego zakładu pracy i zagrożeń jakie występują na stworzonych w nim stanowiskach pracy.
Ramowy program takiego szkolenia możemy znaleźć w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne obejmuje:

 • szkolenie wstępne zwane instruktażem ogólnym.Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w KP, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.Instruktaż stanowiskowy zapewnia zapoznanie się uczestnikom szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i co najważniejsze z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Czytaj dalej Szkolenie wstępne BHP.

Ergonomia stanowiska pracy przy monitorze ekranowym.

Według definicji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA) ergonomia określa stosunki powstające między człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem oraz środowiskiem w najszerszym tego słowa znaczeniu, włączając w to sytuacje związane z pracą, zabawą, podróżą i rekreacją.

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, powstałe w 1974 roku, podaje definicję ergonomii jako dziedziny nauki: zmierzającej do optymalnego dostosowania narzędzi, urządzeń, maszyn, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy, przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych oraz psychicznych i społecznych człowieka.

Każde stanowisko musi cechować się przystosowaniem do konkretnej pracy i konkretnego pracownika.

Stanowisko komputerowe – wymogi

Struktura przestrzenna stanowiska pracy powinna:

 • umożliwiać dopasowanie niektórych parametrów przestrzennych stanowiska do indywidualnych potrzeb użytkowników – poprzez wprowadzenie możliwości regulacji,
 • uniemożliwiać powstawanie zagrożeń wypadkowych i szkodliwych dla zdrowia,
 • zapewniać swobodę ruchów, co sprowadza się do zapewnienia minimalnego kosztu biologicznego podczas wysiłku.

Stanowisko pracy przy komputerze powinno być dopasowane pod względem przestrzennym do wymiarów 90% dorosłej populacji tak kobiet jak i mężczyzn. Przyjmuje się, za wymiary minimalne te, których nie osiąga 5% ludności, a za wymiary maksymalne takie których nie przekracza 95% ludności.

Podstawowymi cechami wymiarowymi, zależnymi od wzrostu pracowników, bardzo istotnymi przy projektowaniu struktury przestrzennej każdego stanowiska pracy, w tym także komputerowego są:

 • wysokość podkolanowa: jest określana, jako odległość płyty siedziska od podłoża,
 • wysokość kolanowa: jest to minimalna odległość blatu stanowiska od podłoża (wysokość przestrzeni nóg),
 • zasięg rąk: określa maksymalne rozmiary strefy usytuowania elementów stanowiska, takich jak np. drukarki, stacje dysków,
 • wysokość oczu w pozycji siedzącej, rzadziej stojącej. Aby zapewnić dobrą obserwację elementów stanowiska należy je usytuować w polu widzenia operatora, tj. w obszarze wyznaczonym przez stożek o kącie wierzchołkowym około 80º, wtedy bodźce wzrokowe są odbierane łatwo i bez zmęczenia.

Struktura przestrzenna stanowiska pracy powinna zapewnić użytkownikowi możliwość pracy w jak najbardziej wygodnej pozycji ciała i być dostosowana do indywidualnych własności psychofizycznych.

Sprawdź, czy  stanowiska pracy przy monitorach ekranowych w Twojej firmie spełniają powyższe wymogi. Możesz to zrobić za pomocą listy kontrolnej do ergonomicznej diagnostyki stanowiska komputerowego. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić oraz przeanalizować wyników zgłoś się do Nas. Wykonany takie pomiary rzetelnie i fachowo.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wśród obowiązków pracodawcy jest między innymi profilaktyczna ochrona zdrowia pracownika.

To nie tylko ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, informowanie pracowników o tym ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami, to także stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. W szczególności pracodawca powinien:

 1. utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,
 2. przeprowadzać na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań oraz udostępniać je pracownikom.

Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na organizm człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed ich działaniem, określił w drodze rozporządzania:

 1. tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów o których mowa wyżej,
 2. przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych,
 3. wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary,
 4. sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów,
 5. wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.

Rozporządzenie o którym mowa i w którym znajdziemy wszystko to co należy wiedzieć o pomiarach konkretnych czynników środowiska pracy to:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33, poz.166).

 

 

 

Dokumentacja bhp w zakładzie pracy.

Wiosna już zawitała na dobre, choć pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza ale zaczynamy już porządki w domu czy ogrodzie, to czemu nie zajrzeć do dokumentacji bhp swojej firmy.
Od rezultatu tych ” porządków” zależy często bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników.

Zacznijmy od sprawdzenia aktualności szkoleń BHP pracowników, badań, uprawnień oraz zastanówmy się czy nie należy zaktualizować ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Warto też przejrzeć programy szkoleń a w szczególności instruktaży stanowiskowych, bo być może masz nowe maszyny lub urządzenia, które nie zostały ujęte w poprzednich instruktażach.

Zastanówmy się też nad aktualnością badań środowiska pracy czyli pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, czy aby nie upłynął termin ich przeprowadzenia.

Co jeszcze możemy sprawdzić?:

 1. wykonanie nakazów z organów kontroli,
 2. wykonanie zaleceń służby bhp, czy też społecznego inspektora pracy,
 3. wykonanie zaleceń po rocznej analizie stanu bhp,
 4. przejrzeć kartoteki środków ochron indywidualnych i odzieży roboczej,
 5. datę ostatniego przeglądu sprzętu ppoż. itp.

Jeżeli nie masz czasu, bądź jesteś małą firmą i nie posiadasz pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy zrobimy to za ciebie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.