Szkolenie okresowe bhp.

Ideą szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia
z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
  w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
  i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 4. pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Szkolenia mogą być prowadzone w różnych formach i uzależnione jest to od rodzaju stanowiska – szczegóły w rozporządzeniu. Może to być:

 1. instruktaż,
 2. kurs,
 3. seminarium,
 4. samokształcenie kierowane. Chcąc zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy swoim pracownikom zapraszam do korzystania z oferowanych przez Naszą firmę szkoleń bhp, zarówno tych wstępnych jak i okresowych.

Szkolenia wstępne – wszystko co powinieneś wiedzieć na ten temat.

Szkolenie wstępne obejmuje:

 • szkolenie wstępne zwane instruktażem ogólnym,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w KP, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy,
z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy zapewnia zapoznanie się uczestnikom szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i co najważniejsze z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Kto odbywa instruktaż ogólny?

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 •   nowo zatrudnieni pracownicy,
 •   studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie,
 •   uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Kto przeprowadza instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu i mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Kto odbywa instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż powyższy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego ma stanowisko, o którym mowa wyżej,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

WAŻNE!!!

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Także w przypadku zmiany stanowiska pracy należy taki instruktaż przeprowadzić dla tego nowego stanowiska.

Powyższy instruktaż należy również przeprowadzić gdy na stanowisku wprowadzi się jakieś zmiany związane z warunkami techniczno-organizacyjnymi, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowiska pracy lub gdy wprowadzimy na stanowisko pracy do stosowania substancje o działaniu szkodliwym dla zdrowia oraz nowe narzędzia, maszyny i inne urządzenia.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż taki przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego np. w ramach szkolenia okresowego.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp na danym stanowisku pracy.

Podsumowanie.

Całość szkolenia wstępnego, a więc instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy pracownik potwierdza podpisem na Karcie szkolenia wstępnego – wzór zgodny z rozporządzeniem, którą należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Program szkolenia wstępnego powinien zostać dostosowany do specyfiki danego zakładu pracy i zagrożeń jakie występują na stworzonych w nim stanowiskach pracy. Ramowy program takiego szkolenia możemy znaleźć w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcąc zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy swoim pracownikom zapraszam do skorzystania z oferowanych przez Naszą firmę szkoleń bhp, zarówno tych wstępnych jak i okresowych.

Ocena ryzyka zawodowego – podstawowy obowiązek pracodawcy. Wymagania prawne.

Ocena ryzyka zawodowego to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Pracodawca ocenia, dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponad to  informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

WYBRANE WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

 1. 226 Kodeksu pracy, nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie szczególnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawców obowiązek oceny, dokumentacji i stosowania środków zmniejszających poziom ryzyka.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych mówi, że „pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia”.
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych – Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne – Dz. U. Nr 157, poz. 1318.
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych – Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zmianami.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – Dz. U. Nr 81, poz.716 ze zmianami w 2008r. Dz. U. Nr 48 poz. 288.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – Dz. U. Nr 280, poz. 2771 ze zmianą w 2005r. Dz. U. Nr 160, poz. 1356.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne – Dz. U. Nr 100, poz. 643.
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. Nr 148, poz. 973.

Jeżeli nie jesteś w stanie sam wykonać oceny ryzyka lub nie masz do tego odpowiednich kompetencji Zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy.

Wykonany dla Twoich pracowników rzetelną ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Cena ustalana jest indywidualnie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Szkolenie bhp a właściwe zaświadczenie.

Pracodawco:

zgodnie z przepisami po odbytym szkoleniu bhp zarówno wstępnym jak i okresowym powinniśmy otrzymać właściwe zaświadczenie dokumentujące ten fakt.

Warto wiedzieć o tym, że musi być ono zgodne z obowiązującymi przepisami:

Zaświadczenia wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarski i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180. poz.1860 z późn. zm.).

Wzory zaświadczeń muszą być zgodne z powyższym rozporządzaniem i zawierać nazwę grupy pracowników do której szkolenie jest kierowane oraz program tego szkolenia z czasem trwania poszczególnych jego elementów (tematów).

Każdy program szkolenia należny dostosować do warunków pracy panujących w danym zakładzie i na danych stanowiskach pracy. Nie można korzystać jedynie z ogólnych wzorów ramowych programów zamieszczonych w rozporządzeniu.

Warto więc sprawdzić co wydaje nam firma szkoląca Naszych pracowników, czy własny behapowiec, a nie czekać tylko na efekty ewentualnej kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

Zawartość Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów.

Nawiązując do poprzedniego artykułu zgodnie z

     Art. 6.1 Rozporządzania  MSWiA z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – zgodnie z tym artykułem właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń j przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych j innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Chcąc mieć właściwie (zgodnie z przepisami) opracowaną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Twojej Firmy zgłoś się do Nas.

POSIADAM UPRAWNIENIA ORAZ DOŚWIADCZENIE W OPRACOWYWANIU INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW.
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

 

Kompleksowa obsługa bhp i ppoż. dla Twojej firmy.

Proponuję Państwu kompleksową obsługę firmy zarówno w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy jak i ochrony przeciwpożarowej.

Posiadam uprawnienia Inspektora ochrony ppoż. co pozwala mi zaproponować obsługę Twojej firmy nie tylko od strony BHP ale także PPOŻ.

Proponuję dwa warianty obsługi w zależności od ilości osób i zasobności portfela:

 1. Umowa o współpracy.
 2. Abonament w dwóch wariantach.

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ W ZAKŁADCE CENNIK USŁUG

LUB DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu – obowiązkowa dla kogo i kto może ją opracować?

    Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.
    Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymagana jest dla obiektów, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, a ponad to:
 1.  kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową       przekracza 1000m3,
 2.  kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3,
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m2.
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.
       Powyższa Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zamianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Uprawnienia do opracowania powyższej instrukcji ma osoba spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 1.  wykształcenie średnie i ukończone szkolenie Inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 2.  tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
 3. wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
 4. wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
 5. lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera lub technika pożarnictwa.

 

Zawartość Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedstawię w następnym artykule.
 POSIADAM UPRAWNIENIA I OPRACOWUJĘ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW.
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

Roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy.

  Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej Firmie jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie.

Kto ją sporządza i co powinna zawierać?
Zgodnie z § 2. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 109, poz. 704 ze zm.). min. do obowiązków pracownika służby BHP należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Analizy należy dokonać w formie pisemnej i przekazać ją pracodawcy.

Co powinna zawierać taka analiza nie jest dokładnie określone w przepisach.

  Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna obejmować faktyczny opis stanu bhp w zakładzie oraz zawierać wiele elementów, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dobrze wykonana analiza stanu bhp powinna zawierać zarówno pozytywne jak i negatywne przykłady rozwiązań organizacji pracy wraz ze wskazaniem wniosków poprawy, zmiany i dostosowania wykrytych nieprawidłowości do obowiązujących przepisów prawa.
Warto pamiętać o tym, że przy wyborze tematyki – badanych zagadnień w analizie stanu bhp musimy uwzględnić rodzaj działalności, branży w której funkcjonuje zakład, jak również potrzeby i wymagania pracowników w odniesieniu do organizacji ich stanowisk pracy.
Poniżej przedstawiam przykładowe zagadnienia jakie powinna zawierać roczna analiza stanu BHP:
• nazwa zakładu pracy i branża,
• stan zatrudnienia, zatrudnianie kobiet, młodocianych czy niepełnosprawnych                (warunkach ich pracy),
• warunki techniczne obiektów, budynków i stanowisk pracy,
• wyposażenie techniczne, eksploatowanych maszynach, urządzeń, sprzęcie i narzędziach,
• sposób transportu wewnątrz-zakładowego i sposób magazynowania,
• stosowane środki szkodliwe i niebezpieczne,
• pomiary środowiska pracy (przekroczenia NDS, NDN – wyniki i ich interpretacja),
• częstotliwości przeprowadzania kontroli stanu bhp, działaniach poprawy,
• prowadzonych rejestrach,
• stosowane rozwiązania ochrony zbiorowej i sprzęt ochrony indywidualnej,
• o odzieży roboczej, obuwiu ochronnym oraz zasadach ich przydziału czy stosowania,
• warunkach dopuszczenia pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp,
zapoznanie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, obowiązujących
zasadach i instrukcjach),
• o kontrolach stanu bhp (wewnętrznych i zewnętrznych) z informacją o stwierdzonych
uchybieniach oraz sposobie ich rozwiązania,
• o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (wraz z analizami przyczyn, ciężkości,
częstotliwości, poniesionych kosztach, straty),
• o ochronie ppoż., w tym o rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów,
instalacji gaśniczych,
• o oznakowaniu i zasadach ewakuacji.

Analiza powinna oczywiście być zakończona wnioskami wraz z podanymi sposobami poprawy aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.