Szkolenia BHP – zmiany od 1 stycznia 2019r. Zwiększenie uprawnień pracodawcy w dziedzinie BHP.

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

A co się zmieni w szkoleniach okresowych BHP?

Proponowane rozwiązanie uzależnienia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005) i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem określono 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10 proc. kategorii ryzyka, które nie byłby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Więcej pracodawców będzie mogło samodzielnie wykonywać zadania służby BHP

Tworzenie służby BHP w firmie zależy od liczby pracowników. Zgodnie z art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby.

Obecnie pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzykaw rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Konstrukcja przepisu uniemożliwia więc pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby bhp – nawet wtedy, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby.

Co się zmieni?

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby bhp. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czy zmiany idą w dobrym kierunku?

Pracodawcą mogą wydawać się korzystne za względu na obniżenie kosztów ale czy z punktu widzenia bezpieczeństwa wyjdzie to pracownikom na dobre? Brak wiedzy na temat podstawowych obowiązków pracownika czy pracodawcy, brak wiedzy na temat pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej, które to tematy są w zakresie szkolenia okresowego z pewnością nie wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo pracownika administracyjno-biurowego. Często pracownicy tej grupy poruszają się samochodami służbowymi lub po terenach zakładów o różnego rodzaju zagrożeniach, bo pracownik admnistracyjno-biurowy to nie tylko osoba siedząca za biurkiem.

Co do zwiększenia możliwości pełnienia przez pracodawcę zadań służby BHP, czy kilkudniowe szkolenie wystarczy aby podjąć się tego zadania? Też jest to sprawa podlegająca dyskusji, brak doświadczenia a przede wszystkim wiedzy, którą pracownik czy specjalista ds. bhp zdobywa przez okres studiów a więc kilku lat nauki i praktyki zawodowej z pewnością nie wyjdzie na dobre bezpieczeństwu pracowników.

NOWOŚĆ!!! Szkolenia okresowe online.

Zapraszamy do odbycia okresowych szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Platforma szkoleń okresowych online dostępna jest pod adresem internetowym: https://szkolenia.bhpspec.com/

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do platformy dla grup pracowników po wcześniejszych uzgodnieniach pod adresem e-mailowym: g.slezok@bhpspec.com

Szkolenie – uprawnienia na wózek jezdniowy. Uwaga!!! Nowe przepisy.

W związku z istotną zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603).

Zastępuje je ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (ogłoszone 9 stycznia 2018 r.)

Rozporządzenie to określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, zwanych dalej „wózkami jezdniowymi”, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na zrezygnowaniu z imiennych zezwoleń do obsługi wózków wydawanych przez pracodawców i zastąpieniu ich zaświadczeniami o ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla operatorów/ kierowców wózków jezdniowych, niebędących wózkami podnośnikowymi, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

 W przypadku wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego z uwagi na specyfikę miejsca pracy – operator wykonuje je na podstawie pisemnego pozwolenia otrzymanego od organizatora pracy, uzgodnionego z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

Takie pisemne polecenie wykonania pracy zawiera w szczególności:

  • numer polecenia,
  • imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy,
  • wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac,
  • określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej,
  • wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonywaniu.

Dotychczasowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje do obsługi wózków jezdniowych zachowują ważność bezterminowo. Wyjątek stanowią wyżej wspomniane imienne zezwolenia, które:

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,
  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przepisy rozporządzenia mają także zastosowanie do osób, które zamierzają nabyć umiejętności lub przygotować się do pracy, jako operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, jak również operatorów wózków jezdniowych już zatrudnionych przy ich obsłudze.