Środki ochrony indywidualnej po nowemu.

20 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2021 poz. 2088.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz przekazywać mu informacje o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 2376 § 1 kp).

Środkami ochrony indywidualnej są wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Zgodnie z art. 2379 § 1 kp pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określono w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które to zostało zmienione w listopadzie ubiegłego roku.

Aby być pewnym czy właściwie dobierasz ŚOI należy zapoznać się ze zmienionym rozporządzeniem.

Szkolenia wstępne bhp za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego: 

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2)pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 

3) pracownika przenoszonego na stanowisko robotnicze oraz na stanowisko, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
4)ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 

Podstawa prawna – Artykuł 12 e ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875). 

Kontrole PIP a Covid – 19.

Pojawiają się informacje, które zostały potwierdzone na konferencji prasowej Głównego Inspektora Pracy, iż w związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej w niektórych regionach kraju, przeprowadzone zostaną wzmożone kontrole inspekcji pracy ze szczególnym uwzględnieniem, czy przedsiębiorcy dokonali oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach oraz czy zastosowali odpowiednie środki profilaktyczne zapewniające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. 

Kontrole będą głównie dotyczyć 19 powiatów objętych surowszymi rygorami epidemicznymi (tzw. żółtych i czerwonych stref), jednakże podobne kontrole prowadzone przez sanepid prowadzone są w całej Polsce od początku epidemii.

Przypominamy, że zgodnie z §9 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to
niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy,
a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Są to podstawowe obowiązki nałożone na pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracowników w zakładach pracy w związku z epidemią COVID-19. Jednakże inspektorzy pracy będą sprawdzać, czy wdrożone zostały przepisy BHP w zakresie bezpieczeństwa antywirusowego pracowników.

O stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa i reżimu sanitarnego inspektorzy pracy będą informować właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM JEŻELI JESZCZE NIE DOKONALIŚCIE  PAŃSTWO W SWOICH ZAKŁADACH PRACY TAKICH AKTUALIZACJI OCEN RYZYKA ZAWODOWEGO TO ZAPRASZAM DO KONTAKTU.