ABONAMENT BHP

 Oferta abonamentowa dotyczy zakładów pracy zatrudniających do 20 pracowników.

W celu zapewnienia fachowej i stałej opieki dla Twojej firmy proponuję 2 pakiety usług
w zakresie BHP.
Każdy pakiet obejmuje 1 wizytę miesięcznie w Twoim zakładzie pracy, każda dodatkowa wizyta na życzenie klienta, płatna dodatkowo zgodnie z regulaminem.

PAKIET SILVER – 75,00 zł netto miesięcznie, zawiera usługi:

• stały nadzór nad dokumentacją BHP w zakładzie pracy,
• doradztwo w zakresie prawa pracy i BHP,
• badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów,
• sporządzanie analiz i raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie,
• okresowe przeglądy i kontrole warunków pracy, przeglądy techniczne i inne,
• zgłaszanie oraz reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną.
• opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji stanowiskowych oraz bhp,
• przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pracy oraz kontrolę przestrzegania przepisów i zasad BHP,
• szkolenia wstępne dla pracowników,
• przegląd i uzupełnianie ocen ryzyka zawodowego.

PAKIET GOLD – 100,00 zł netto miesięcznie, zawiera usługi jak w PAKIECIE SILVER + dodatkowo:
• tworzenie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
• szkolenia okresowe dla Twoich pracowników,
• obsługę związaną z ochroną przeciwpożarową zakładu pracy (instrukcje ppoż., szkolenia ppoż., zgłaszanie konieczności przeglądów konserwacyjnych sprzętu ppoż.).

 Podpisując umowę na jeden z w/w pakietów usług BHP zapewnisz swojej firmie fachową opiekę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ABONAMENTOWYCH
1.  Umowa zawierana jest na okres 12 m-cy.
2.  30 dni przed upływem terminu obowiązywania zakończenia umowy należy ją
wypowiedzieć w formie pisemnej w przeciwnym razie brak takiego wypowiedzenia
traktowany jest jako zgoda na automatyczne przedłużenie umowy na kolejny okres 12
m-cy.
3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy, w szczególności
w zakresie obowiązku ponoszenia opłat może zostać ona rozwiązana w trybie
natychmiastowym.
4. Zerwanie umowy przez Zamawiającego przed upływem terminu jej obowiązywania
związany jest z karą umowną w wysokości 2 (dwóch) miesięcznych abonamentów.
5. Usługi świadczone przez wykonawcę są zawarte w poszczególnych pakietach.
6. Usługi nie zawarte w wybranym pakiecie są dodatkowo płatne wg. cennika zawartego
na stronie wykonawcy (ceny do negocjacji).
7. Szkolenia zwarte w pakiecie GOLD dotyczą:
a. wstępne – wszystkich stanowisk pracy,
b. okresowe: pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-
biurowych oraz inżynieryjno-technicznych.

Szkolenie pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych są dodatkowo płatne wg. cennika.
Dodatkowa opłata dotyczy również szkoleń wybiegających poza zakres obowiązujących terminów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860
z późn. zm.)
8. Każdy pakiet obejmuje jedną wizytę w miesiącu w zakładzie pracy.
9. Dodatkowe wizyty na żądanie pracodawcy są płatne dodatkowo do 10 km – 30,00zł netto a powyżej 10 km j/w + 1,5zł netto/km.
Powyższe dotyczy również wizyt poza zakładem pracy (w terenie).
10. Obsługa przeciwpożarowa zakładu nie zawiera tworzenia instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego obiektów – usługa dodatkowo płatna.

Dodaj komentarz