Archiwum kategorii: Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Głównym celem firmy BHP SPEC jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań małym i średnim firmom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie usługi świadczone przez naszą firmę, prowadzone są przez praktyków i wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Nasz personel BHP posiada wieloletnie doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje, co zapewnia naszym klientom wysoki stopień bezpieczeństwa powierzonych nam obowiązków, bezproblemową współpracę, jak również bezpieczeństwo pracy Państwa podwładnych.

Nowe wzory zaświadczeń ze szkolenia BHP.

Do 31 grudnia 2019r. mogliśmy jeszcze korzystać ze starych druków zaświadczeń ze szkolenia BHP, jednak od 1 stycznia br. obowiązują już tylko i wyłącznie nowe wzory.

28 czerwca 2019r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W nowych drukach zrezygnowano min. z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia stanowią dwa wzory:

  • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 2 do rozporządzenia) oraz
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 3 do rozporządzenia).

Zatrudnienie a szkolenie wstępne – kiedy należy je przeprowadzić?

Często pracodawca ma dylemat kiedy należy przeszkolić po raz pierwszy nowego pracownika. Czy przed podpisaniem umowy pracownik może uczestniczyć w szkoleniu wstępnym bhp i czy może się ono odbyć np. w dzień wolny?

Nie można przeszkolić pracownika przed jego faktycznym zatrudnieniem czyli przed podpisaniem umowy o pracę. Ponad to szkolenie wstępne jak i okresowe nie powinno odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy pracownika. 

Szkolenie musi się odbyć w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art.2373 & 3 Kodeksu Pracy).

 A więc nie możemy przeszkolić osoby przed zawarciem umowy o pracę, gdzyż czas poświęcony na szkolenie bhp wliczany jest do czasu pracy pracownika a w tym przypadku nie można tego czasu zaliczyć jako czasu pracy gdyż osoba faktycznie nie jest jeszcze naszym pracownikiem. Szkolenia również nie powinny odbywać się w niedziele, w dni wolne od pracy czy poza godzinami pracy pracownika. Wyjątkowe sytuacje to zatrudnienie w tzw. ruchu ciągłym. Wówczas w tym dniu można skierować danego pracownika na szkolenie bhp.

Czas poświęcony na szkolenie bhp jest czasem pracy pracownika a więc jest dniówką płatną. Jeżeli szkolenie takie nie może się odbyć w godzinach pracy pracownika, odbywanie go poza normlanymi godzinami pracy traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbowych zachowując prawo pracownika do wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem lub powinien mu zostać udzielony czas wolny od pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ BHP.

WKRÓTCE SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W FORMIE ONLINE.

Wypadki przy pracy. Sposoby zapoznania z protokołem powypadkowy.

Pracownik poszkodowany w wypadku nie zawsze mieszka blisko miejsca pracy i nie zawsze jego stan zdrowia pozwala aby mógł zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, o czym zespół powypadkowy musi go pouczyć. 

Przepisy mają na uwadze przede wszystkim tradycyjny sposób zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu czyli w trakcie spotkania z zespołem powypadkowym. Nie można jednak wykluczyć dopuszczalności zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków komunikowania się.

Zapoznanie się z protokołem powypadkowym możliwe jest także przy użyciu np. poczty elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że musimy zabezpieczyć również swoje interesy w razie ewentualnego sporu i zadbać o to aby poszkodowany potwierdził własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z protokołem. Może to nastąpić np. przez dokonanie przez poszkodowanego wydruku przesłanego protokołu i odesłanie go do zakładu pracy tradycyjną pocztą w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, z adnotacją potwierdzającą odbiór dokumentu.

Korzystając z takiej formy postępowania należy pamiętać, że pracodawca zatwierdza protokół nie później niż 5 dni od dnia jego sporządzenia. Ponieważ poszkodowanego musimy zapoznać z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, należy zwrócić uwagę na to czy nie przekroczymy terminu 5 dni, gdy będziemy oczekiwać na wydrukowanie i przesłanie dokumentu tradycyjną pocztą przez poszkodowanego pracownika. 

Doręczenie zatwierdzonego protokołu nie zawsze musi odbyć się poprzez bezpośredni kontakt z poszkodowanym. Bezwzględnie nie wymaga się aby pracownik złożył podpis na zatwierdzonym dokumencie. Wystarczy, że wyślemy protokół listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).