Archiwum kategorii: Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Głównym celem firmy BHP SPEC jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań małym i średnim firmom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie usługi świadczone przez naszą firmę, prowadzone są przez praktyków i wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Nasz personel BHP posiada wieloletnie doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje, co zapewnia naszym klientom wysoki stopień bezpieczeństwa powierzonych nam obowiązków, bezproblemową współpracę, jak również bezpieczeństwo pracy Państwa podwładnych.

Pracodawca może pełnić zadania służby bhp – zmiany z 1 stycznia 2019r.!?

Z 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany związane z możliwością pełnienia przez pracodawcę zadań służby BHP. Dotychczas pracodawca miał taką możliwość jedynie przy zatrudnieniu do 20 pracowników oczywiście przy zachowaniu jeszcze innych wymogów.

Po zmianach pracodawca może pełnić funkcję służby bhp, gdy: 

 1. zatrudnia do 50 pracowników włącznie i 
 2. działalność, którą wykonuje zalicza się do grupy z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka oraz 
 3. ma ukończone szkolenie do tego niezbędne.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp musi być zgodne § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

1. Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 •  identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, 
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, 
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, 
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Czas trwania szkolenia 

Minimum 64 godziny (w tym 6 godzin ćwiczeń), w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut. 

Ze szkolenia, o którym mowa wyżej, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG W TYM ZAKRESIE

Szkolenia BHP – zmiany od 1 stycznia 2019r. Zwiększenie uprawnień pracodawcy w dziedzinie BHP.

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

A co się zmieni w szkoleniach okresowych BHP?

Proponowane rozwiązanie uzależnienia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005) i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem określono 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10 proc. kategorii ryzyka, które nie byłby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Więcej pracodawców będzie mogło samodzielnie wykonywać zadania służby BHP

Tworzenie służby BHP w firmie zależy od liczby pracowników. Zgodnie z art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby.

Obecnie pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
 1. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Konstrukcja przepisu uniemożliwia więc pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby bhp – nawet wtedy, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby.

Co się zmieni?

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby bhp. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czy zmiany idą w dobrym kierunku?

Pracodawcą mogą wydawać się korzystne za względu na obniżenie kosztów ale czy z punktu widzenia bezpieczeństwa wyjdzie to pracownikom na dobre? Brak wiedzy na temat podstawowych obowiązków pracownika czy pracodawcy, brak wiedzy na temat pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej, które to tematy są w zakresie szkolenia okresowego z pewnością nie wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo pracownika administracyjno-biurowego. Często pracownicy tej grupy poruszają się samochodami służbowymi lub po terenach zakładów o różnego rodzaju zagrożeniach, bo pracownik admnistracyjno-biurowy to nie tylko osoba siedząca za biurkiem.

Co do zwiększenia możliwości pełnienia przez pracodawcę zadań służby BHP, czy kilkudniowe szkolenie wystarczy aby podjąć się tego zadania? Też jest to sprawa podlegająca dyskusji, brak doświadczenia a przede wszystkim wiedzy, którą pracownik czy specjalista ds. bhp zdobywa przez okres studiów a więc kilku lat nauki i praktyki zawodowej z pewnością nie wyjdzie na dobre bezpieczeństwu pracowników.

NOWOŚĆ!!! Szkolenia okresowe online.

Zapraszamy do odbycia okresowych szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), w pełni zgodnego z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Platforma szkoleń okresowych online dostępna jest pod adresem internetowym: https://szkolenia.bhpspec.com/

Istnieje możliwość wykupienia dostępu do platformy dla grup pracowników po wcześniejszych uzgodnieniach pod adresem e-mailowym: g.slezok@bhpspec.com