Archiwum kategorii: Kompleksowa obsługa BHP i PPOŻ

Głównym celem firmy BHP SPEC jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań małym i średnim firmom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie usługi świadczone przez naszą firmę, prowadzone są przez praktyków i wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Nasz personel BHP posiada wieloletnie doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje, co zapewnia naszym klientom wysoki stopień bezpieczeństwa powierzonych nam obowiązków, bezproblemową współpracę, jak również bezpieczeństwo pracy Państwa podwładnych.

Zatrudnienie a szkolenie wstępne – kiedy należy je przeprowadzić?

Często pracodawca ma dylemat kiedy należy przeszkolić po raz pierwszy nowego pracownika. Czy przed podpisaniem umowy pracownik może uczestniczyć w szkoleniu wstępnym bhp i czy może się ono odbyć np. w dzień wolny?

Nie można przeszkolić pracownika przed jego faktycznym zatrudnieniem czyli przed podpisaniem umowy o pracę. Ponad to szkolenie wstępne jak i okresowe nie powinno odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy pracownika. 

Szkolenie musi się odbyć w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art.2373 & 3 Kodeksu Pracy).

 A więc nie możemy przeszkolić osoby przed zawarciem umowy o pracę, gdzyż czas poświęcony na szkolenie bhp wliczany jest do czasu pracy pracownika a w tym przypadku nie można tego czasu zaliczyć jako czasu pracy gdyż osoba faktycznie nie jest jeszcze naszym pracownikiem. Szkolenia również nie powinny odbywać się w niedziele, w dni wolne od pracy czy poza godzinami pracy pracownika. Wyjątkowe sytuacje to zatrudnienie w tzw. ruchu ciągłym. Wówczas w tym dniu można skierować danego pracownika na szkolenie bhp.

Czas poświęcony na szkolenie bhp jest czasem pracy pracownika a więc jest dniówką płatną. Jeżeli szkolenie takie nie może się odbyć w godzinach pracy pracownika, odbywanie go poza normlanymi godzinami pracy traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbowych zachowując prawo pracownika do wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem lub powinien mu zostać udzielony czas wolny od pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ BHP.

WKRÓTCE SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W FORMIE ONLINE.

Wypadki przy pracy. Sposoby zapoznania z protokołem powypadkowy.

Pracownik poszkodowany w wypadku nie zawsze mieszka blisko miejsca pracy i nie zawsze jego stan zdrowia pozwala aby mógł zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, o czym zespół powypadkowy musi go pouczyć. 

Przepisy mają na uwadze przede wszystkim tradycyjny sposób zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu czyli w trakcie spotkania z zespołem powypadkowym. Nie można jednak wykluczyć dopuszczalności zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków komunikowania się.

Zapoznanie się z protokołem powypadkowym możliwe jest także przy użyciu np. poczty elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że musimy zabezpieczyć również swoje interesy w razie ewentualnego sporu i zadbać o to aby poszkodowany potwierdził własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z protokołem. Może to nastąpić np. przez dokonanie przez poszkodowanego wydruku przesłanego protokołu i odesłanie go do zakładu pracy tradycyjną pocztą w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, z adnotacją potwierdzającą odbiór dokumentu.

Korzystając z takiej formy postępowania należy pamiętać, że pracodawca zatwierdza protokół nie później niż 5 dni od dnia jego sporządzenia. Ponieważ poszkodowanego musimy zapoznać z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, należy zwrócić uwagę na to czy nie przekroczymy terminu 5 dni, gdy będziemy oczekiwać na wydrukowanie i przesłanie dokumentu tradycyjną pocztą przez poszkodowanego pracownika. 

Doręczenie zatwierdzonego protokołu nie zawsze musi odbyć się poprzez bezpośredni kontakt z poszkodowanym. Bezwzględnie nie wymaga się aby pracownik złożył podpis na zatwierdzonym dokumencie. Wystarczy, że wyślemy protokół listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

Pracodawca może pełnić zadania służby bhp – zmiany z 1 stycznia 2019r.!?

Z 1 stycznia 2019r. weszły w życie zmiany związane z możliwością pełnienia przez pracodawcę zadań służby BHP. Dotychczas pracodawca miał taką możliwość jedynie przy zatrudnieniu do 20 pracowników oczywiście przy zachowaniu jeszcze innych wymogów.

Po zmianach pracodawca może pełnić funkcję służby bhp, gdy: 

  1. zatrudnia do 50 pracowników włącznie i 
  2. działalność, którą wykonuje zalicza się do grupy z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka oraz 
  3. ma ukończone szkolenie do tego niezbędne.

Szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp musi być zgodne § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

1. Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: 

  •  identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
  • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp, 
  • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
  • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, 
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, 
  • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
  • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Czas trwania szkolenia 

Minimum 64 godziny (w tym 6 godzin ćwiczeń), w godzinach lekcyjnych trwających po 45 minut. 

Ze szkolenia, o którym mowa wyżej, jest zwolniony pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG W TYM ZAKRESIE