Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ochrony ppoż- kary.

Zgodnie z Kodeksem Pracy nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp wiąże się z nałożeniem na pracownika rożnego rodzaju kar.

Kodeks Pracy nakłada na pracownika obowiązek starannego i sumiennego wykonywania pracy oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez przełożonych. Ponad to pracownik musi między innymi przestrzegać:

 • czasu pracy obowiązującego w zakładzie,
 • regulaminu pracy i porządku ustalonego w firmie,
 • zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (art.100§2 KP).

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i ppoż. pracodawca może wobec niego zastosować karę upomnienia i/lub nagany (art.108§1 KP). Pracodawca może również zastosować karę pieniężną w takich przypadkach jak:

 • nieprzestrzegania przez pracownika przepisów i zasad bhp lub ppoż.,
 • stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwości,
 • spożywania alkoholu w czasie pracy. (art. 108§2 KP).

Dodatkowo pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków z własnej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi za nią odpowiedzialność materialną (art.114 KP).
Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu narzędzia oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości  za szkodę powstałą w tym mieniu (art.124 KP). Pracownik może się uwolnić od takiej odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek nie zapewniania przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

 

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej. Znajomość podstawowego sprzętu ppoż. – warto to wiedzieć!

Jednym z ważniejszych, jeśli nie najważniejszym obowiązkiem w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązek, o którym mowa jest w art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”

W powyższym artykule określono wszystkie obowiązki spoczywające na nas wszystkich jednak nie wynika z przepisów jasno czy mamy obowiązek podejmowania działań gaśniczych, jednak może to wynikać z wewnętrznych regulaminów organizacyjnych czy zakresów obowiązków poszczególnych pracowników. Nie może to być jednak obowiązek bezwzględny czyli nie można nakazać gasić każdego pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów pracownikom, gdyż wiąże się to z ryzykiem utraty życia lub zdrowia w wyniku narażenia pracownika na działanie termiczne pożaru oraz oddziaływanie toksyczne produktów spalania.

Kodeks pracy.

Art.209 mówi o obowiązkach pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 2. Wyznaczyć pracowników do:
  • Udzielania pierwszej pomocy,
  • Wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Działania powyższe powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Ponadto zgodnie z art. 207 KP pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Działania gaśnicze przed przybyciem PSP prowadzimy przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, najczęściej przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Stosując gaśnice należy je dobrać w zależności od rodzaju gaszonego materiału.

A czy Twoi pracownicy widzą jakiej użyć gaśnicy do jakiego rodzaju pożaru?
Jeśli nie posiadają takiej wiedzy lub należy ją odświeżyć zrobimy to profesjonalnie
i niedrogo w dogodnym dla Ciebie terminie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Szkolenie wstępne BHP.

Program szkolenia wstępnego powinien zostać dostosowany do specyfiki danego zakładu pracy i zagrożeń jakie występują na stworzonych w nim stanowiskach pracy.
Ramowy program takiego szkolenia możemy znaleźć w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne obejmuje:

 • szkolenie wstępne zwane instruktażem ogólnym.Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w KP, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.Instruktaż stanowiskowy zapewnia zapoznanie się uczestnikom szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i co najważniejsze z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Czytaj dalej Szkolenie wstępne BHP.