Nowe wzory zaświadczeń ze szkolenia BHP.

Do 31 grudnia 2019r. mogliśmy jeszcze korzystać ze starych druków zaświadczeń ze szkolenia BHP, jednak od 1 stycznia br. obowiązują już tylko i wyłącznie nowe wzory.

28 czerwca 2019r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W nowych drukach zrezygnowano min. z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia stanowią dwa wzory:

  • karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 2 do rozporządzenia) oraz
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik numer 3 do rozporządzenia).

Zatrudnienie a szkolenie wstępne – kiedy należy je przeprowadzić?

Często pracodawca ma dylemat kiedy należy przeszkolić po raz pierwszy nowego pracownika. Czy przed podpisaniem umowy pracownik może uczestniczyć w szkoleniu wstępnym bhp i czy może się ono odbyć np. w dzień wolny?

Nie można przeszkolić pracownika przed jego faktycznym zatrudnieniem czyli przed podpisaniem umowy o pracę. Ponad to szkolenie wstępne jak i okresowe nie powinno odbywać się w dni wolne od pracy ani poza godzinami pracy pracownika. 

Szkolenie musi się odbyć w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art.2373 & 3 Kodeksu Pracy).

 A więc nie możemy przeszkolić osoby przed zawarciem umowy o pracę, gdzyż czas poświęcony na szkolenie bhp wliczany jest do czasu pracy pracownika a w tym przypadku nie można tego czasu zaliczyć jako czasu pracy gdyż osoba faktycznie nie jest jeszcze naszym pracownikiem. Szkolenia również nie powinny odbywać się w niedziele, w dni wolne od pracy czy poza godzinami pracy pracownika. Wyjątkowe sytuacje to zatrudnienie w tzw. ruchu ciągłym. Wówczas w tym dniu można skierować danego pracownika na szkolenie bhp.

Czas poświęcony na szkolenie bhp jest czasem pracy pracownika a więc jest dniówką płatną. Jeżeli szkolenie takie nie może się odbyć w godzinach pracy pracownika, odbywanie go poza normlanymi godzinami pracy traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbowych zachowując prawo pracownika do wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem lub powinien mu zostać udzielony czas wolny od pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SZKOLEŃ BHP.

WKRÓTCE SZKOLENIE OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W FORMIE ONLINE.

Wypadki przy pracy. Sposoby zapoznania z protokołem powypadkowy.

Pracownik poszkodowany w wypadku nie zawsze mieszka blisko miejsca pracy i nie zawsze jego stan zdrowia pozwala aby mógł zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, o czym zespół powypadkowy musi go pouczyć. 

Przepisy mają na uwadze przede wszystkim tradycyjny sposób zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu czyli w trakcie spotkania z zespołem powypadkowym. Nie można jednak wykluczyć dopuszczalności zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków komunikowania się.

Zapoznanie się z protokołem powypadkowym możliwe jest także przy użyciu np. poczty elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że musimy zabezpieczyć również swoje interesy w razie ewentualnego sporu i zadbać o to aby poszkodowany potwierdził własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z protokołem. Może to nastąpić np. przez dokonanie przez poszkodowanego wydruku przesłanego protokołu i odesłanie go do zakładu pracy tradycyjną pocztą w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, z adnotacją potwierdzającą odbiór dokumentu.

Korzystając z takiej formy postępowania należy pamiętać, że pracodawca zatwierdza protokół nie później niż 5 dni od dnia jego sporządzenia. Ponieważ poszkodowanego musimy zapoznać z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, należy zwrócić uwagę na to czy nie przekroczymy terminu 5 dni, gdy będziemy oczekiwać na wydrukowanie i przesłanie dokumentu tradycyjną pocztą przez poszkodowanego pracownika. 

Doręczenie zatwierdzonego protokołu nie zawsze musi odbyć się poprzez bezpośredni kontakt z poszkodowanym. Bezwzględnie nie wymaga się aby pracownik złożył podpis na zatwierdzonym dokumencie. Wystarczy, że wyślemy protokół listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).