Podstawowe zasady prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Działania gaśnicze przed przybyciem PSP prowadzimy przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, najczęściej przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Stosując gaśnice należy je dobrać w zależności od rodzaju gaszonego materiału.

Ułatwieniem w doborze środka gaśniczego jest podział pożarów na grupy:

Grupa A – to pożary materiałów stałych takich jak: drewno, materiały tekstylne, papier, guma, rośliny i niektóre tworzywa sztuczne. Są to materiały nie ulegające procesowi topnienia przy ogrzewaniu do wysokiej temperatury. Materiały tego typu występują powszechnie zarówno jako elementy wyposażenia lokali, konstrukcje budowlane, materiały użytkowe. Typowym pożarem grupy A jest też pożar lasu, traw itp. Najskuteczniejszą metodą gaszenia takich pożarów jest chłodzenie materiału palnego i strefy jego spalania, najczęściej przy użyciu wody. Woda chłodząca materiał palny może być podawana także w postaci piany gaśniczej.


Grupa B – to pożary cieczy palnych (np. benzyny, farb, rozpuszczalników, olejów, smarów) i tej części materiałów stałych, które topią się w podwyższonej temperaturze – zmieniają stan skupienia ze stałego na ciekły (parafina, niektóre tworzywa sztuczne). Podstawowymi środkami gaśniczymi są w tym przypadku piany i proszki gaśnicze oraz gazy.


Grupa C – to pożary gazów (metanu, propanu, butanu, acetylenu), które występują stosunkowo rzadko. Wymagają przemyślanej procedury działań. Nieodzownym krokiem przy ich likwidacji jest odcięcie dopływu gazu do strefy spalania. Możliwe jest też podjęcie decyzji o powolnym wypalaniu gazu. Trzeba jednak przedsięwziąć wówczas szczególne środki bezpieczeństwa.


Grupa D – to pożary metali np. aluminium, magnezu, potasu czy sodu. Jest to rodzaj pożaru występujący szczególnie rzadko. Zagrożenie pożarem a nawet wybuchem metalu występuje praktycznie wyłącznie w zakładach wykorzystujących je jako surowce najczęściej w postaci opiłków lub proszku. Jedyną skuteczną metodą gaśniczą jest pokrycie płonącego metalu grubą warstwą specjalnego proszku gaśniczego (D, ABCD) lub piasku (suchego!). Pożarów metali nie powinno się gasić wodą i pianą gdyż w wyniku reakcji chemicznej powstaje wybuchowa mieszanina wodoru i tlenu.

Grupa F – Tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

W kolejnym artykule zapoznacie się Państwo z mechanizmem działania poszczególnych środków gaśniczych.

ZAPRASZAM DO LEKTURY.

 

 

Dodaj komentarz