Szkolenie okresowe bhp.

Ideą szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia
z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami,
  w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
  i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 4. pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

Szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

Szkolenia mogą być prowadzone w różnych formach i uzależnione jest to od rodzaju stanowiska – szczegóły w rozporządzeniu. Może to być:

 1. instruktaż,
 2. kurs,
 3. seminarium,
 4. samokształcenie kierowane. Chcąc zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy swoim pracownikom zapraszam do korzystania z oferowanych przez Naszą firmę szkoleń bhp, zarówno tych wstępnych jak i okresowych.

Dodaj komentarz