Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – jeden z obowiązków służby bhp.

  Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej Firmie jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie.

Przeprowadzamy ją każdorazowo do 31.01. za rok poprzedni!!!

Co powinna zawierać taka analiza nie jest dokładnie określone w przepisach.

  Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna obejmować faktyczny opis stanu bhp
w zakładzie oraz zawierać wiele elementów, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dobrze wykonana analiza stanu bhp powinna zawierać zarówno pozytywne jak
i negatywne przykłady rozwiązań organizacji pracy wraz ze wskazaniem wniosków poprawy, zmiany i dostosowania wykrytych nieprawidłowości do obowiązujących przepisów prawa.

Przy przeprowadzaniu analizy opieramy się przeważnie na:

  • protokołach kontroli warunków pracy dokonanych przez zewnętrzne organa nadzoru oraz służby i organizacje wewnętrzne,
  • protokołach pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
  • ocenie ryzyka zawodowego,
  • dokumentacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, w tym informacjach z okresowych analiz wypadkowości i zachorowalności na choroby zawodowe,
  • dokumentacji technicznej maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • dokumentacji technologicznej o stosowanych substancjach i materiałach,
  • aktach osobowych (informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników, szkoleń, badań lekarskich itp.)

Warto pamiętać o tym, że przy wyborze tematyki – badanych zagadnień w analizie stanu bhp musimy uwzględnić rodzaj działalności, branży w której funkcjonuje zakład, jak również potrzeby i wymagania pracowników w odniesieniu do organizacji ich stanowisk pracy.

Analiza powinna oczywiście być zakończona wnioskami wraz z podanymi sposobami poprawy aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Dodaj komentarz