Archiwa tagu: nadzór BHP

Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – jeden z obowiązków służby bhp.

  Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej Firmie jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie.

Przeprowadzamy ją każdorazowo do 31.01. za rok poprzedni!!!

Co powinna zawierać taka analiza nie jest dokładnie określone w przepisach.

  Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna obejmować faktyczny opis stanu bhp
w zakładzie oraz zawierać wiele elementów, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Czytaj dalej Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – jeden z obowiązków służby bhp.

Ocena ryzyka zawodowego w super cenie!!!

Ocena ryzyka zawodowego to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Zgodnie z art. 226 KP pracodawca ocenia, dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponad to  informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Chcąc spełnić swój obowiązek zajrzyj na aukcję na Allegro i wybierz ocenę ryzyka dla Twoich pracowników:  http://allegro.pl/show_item.php?item=5847057034

Jeżeli jakiegoś stanowiska pracy nie znajdziesz to wykonamy ocenę na zamówienie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Nowe oznakowania dla substancji chemicznych. Czy już wiesz jak wyglądają NOWE ZNAKI?

Rozporządzenie CLP

NOWY, WAŻNY AKT PRAWNY  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku), zwany jest Rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na globalnie zharmonizowanym systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ).

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny:

Bez tytułu

Sprawdź co oznaczają te znaki na stronie: http://clp.gov.pl/piktogramy

Zapoznaj się z nowymi obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia Rozporządzenia CLP.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY