Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ochrony ppoż- kary.

Zgodnie z Kodeksem Pracy nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp wiąże się z nałożeniem na pracownika rożnego rodzaju kar.

Kodeks Pracy nakłada na pracownika obowiązek starannego i sumiennego wykonywania pracy oraz stosowania się do poleceń wydawanych przez przełożonych. Ponad to pracownik musi między innymi przestrzegać:

  • czasu pracy obowiązującego w zakładzie,
  • regulaminu pracy i porządku ustalonego w firmie,
  • zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (art.100§2 KP).

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i ppoż. pracodawca może wobec niego zastosować karę upomnienia i/lub nagany (art.108§1 KP). Pracodawca może również zastosować karę pieniężną w takich przypadkach jak:

  • nieprzestrzegania przez pracownika przepisów i zasad bhp lub ppoż.,
  • stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwości,
  • spożywania alkoholu w czasie pracy. (art. 108§2 KP).

Dodatkowo pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków z własnej winy wyrządził pracodawcy szkodę ponosi za nią odpowiedzialność materialną (art.114 KP).
Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu narzędzia oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości  za szkodę powstałą w tym mieniu (art.124 KP). Pracownik może się uwolnić od takiej odpowiedzialności jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek nie zapewniania przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

 

Dodaj komentarz