Ocena ryzyka zawodowego – to obowiązek pracodawcy!

Obowiązek ten wynika z szeregu aktów prawnych.

Jednym z pierwszych jest art. 226 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Oprócz obowiązku informowania pracownika o ryzyku zawodowym istnieje szereg aktów prawnych zobowiązujących pracodawcę do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego oraz stosowania środków zmniejszających to ryzyko i należą tu min.:

 1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie szczególnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawców obowiązek oceny, dokumentacji i stosowania środków zmniejszających poziom ryzyka.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych mówi, że „pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku pracy oraz zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia”.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych – Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zmianami.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne – Dz. U. Nr 157, poz. 1318.
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych – Dz. U. Nr 11, poz. 86 z późn. zmianami.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki – Dz. U. Nr 81, poz.716 ze zmianami w 2008r. Dz. U. Nr 48 poz. 288.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy – Dz. U. Nr 280, poz. 2771 ze zmianą w 2005r. Dz. U. Nr 160, poz. 1356.
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 2010r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne – Dz. U. Nr 100, poz. 643.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – Dz. U. Nr 148, poz. 973.

Oprócz uregulowań prawnych krajowych obowiązują pracodawcę uregulowania europejskie. Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy Wspólnota Europejska przedstawiła  w dwóch dyrektywach.

 1. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy – Dyrektywa 89/391/EWG.
 2. Dyrektywa z dnia 14 czerwca 1989r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących maszyn – Dyrektywa 89/392/EWG.

Dodaj komentarz