Wypadki przy pracy a szkolenia bhp.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło związku z pracą:

 •  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz           pracodawcy albo poleceń przełożonych,
 • podczas lub związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

     Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się, w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone w definicji wypadku, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 •  podczas szkolenia w zakresie powszechnej obrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jak wynika z definicji wypadku aby zdarzenie uznać za wypadek muszą być spełnione 4 przesłanki:
1. nagłość zdarzenia,
2. związek z wykonywana pracą,
3. przyczyna zewnętrzna,
4. musi powodować uraz lub śmierć.

     Nagłość zderzenia oznacza, że czas zdarzenia nie przekracza jednej dniówki roboczej (należy tu rozumieć czas pracy od jej rozpoczęcia do zakończenia niezależnie od ilości godzin). Ponadto jeden z wyroków Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1976r. URN 14/76 podaje że: „ nagłość zdarzenia zachodzi również wtedy, gdy działanie przyczyny zewnętrznej nie jest jednorazowe, lecz trwa przez okres nie przekraczający jednej dniówki roboczej, z uwzględnieniem czasu drogo do pracy lub z pracy”.
    Przyczyna zewnętrzna oznacza działanie czynników materialnych tj. np. działanie maszyn i urządzeń, energii elektrycznej, narzędzi, wstrząsów, promieniowania itp. Przyczyną zewnętrzna może także być nadmierny wysiłek fizyczny.
    Związek z wykonywaną pracą oznacza wszystkie czynności podejmowane przez ubezpieczonego w zakładzie pracy lub poza nim, jeżeli zostały one podjęte w celu realizacji obowiązku świadczenia pracy w sposób sumienny i staranny, przygotowania do tego świadczenia lub stały się konieczne dla kontynuowania tego świadczenia.

Rodzaje wypadków.

 Uraz oznacza uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.
Wypadek ciężki oznacza zdarzenie w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenia ciała takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
Wypadek śmiertelny oznacza wypadek w wyniku którego pracownik poniósł śmierć, która nastąpiła w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia.
Wypadek zbiorowy to wypadek któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas:

 • uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 • wykonywanie odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub aresztowania tymczasowego,
 • pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 • odbywania szkolenia, stażu pracy przez absolwenta, który pobiera stypendium, w okresie odbywania tego stażu lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przeprowadzaj szkolenia BHP swoim pracownikom a z pewnością nie będziesz musiał prowadzić rejestru wypadków przy pracy i nie będziesz musiał zapoznawać się z procedurą postępowania powypadkowego i co najważniejsze nie będziesz miał niepotrzebnych KOSZTÓW i STRAT w swojej firmie.

W NASTĘPNYM ARTYKULE DOWIECIE SIĘ JAK WYGLĄDA PROCEDURA
POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO.
ZAPRASZAM DO LEKTURY.

Dodaj komentarz