Roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy.

  Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej Firmie jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie.

Kto ją sporządza i co powinna zawierać?
Zgodnie z § 2. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 109, poz. 704 ze zm.). min. do obowiązków pracownika służby BHP należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Analizy należy dokonać w formie pisemnej i przekazać ją pracodawcy.

Co powinna zawierać taka analiza nie jest dokładnie określone w przepisach.

  Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna obejmować faktyczny opis stanu bhp w zakładzie oraz zawierać wiele elementów, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Dobrze wykonana analiza stanu bhp powinna zawierać zarówno pozytywne jak i negatywne przykłady rozwiązań organizacji pracy wraz ze wskazaniem wniosków poprawy, zmiany i dostosowania wykrytych nieprawidłowości do obowiązujących przepisów prawa.
Warto pamiętać o tym, że przy wyborze tematyki – badanych zagadnień w analizie stanu bhp musimy uwzględnić rodzaj działalności, branży w której funkcjonuje zakład, jak również potrzeby i wymagania pracowników w odniesieniu do organizacji ich stanowisk pracy.
Poniżej przedstawiam przykładowe zagadnienia jakie powinna zawierać roczna analiza stanu BHP:
• nazwa zakładu pracy i branża,
• stan zatrudnienia, zatrudnianie kobiet, młodocianych czy niepełnosprawnych                (warunkach ich pracy),
• warunki techniczne obiektów, budynków i stanowisk pracy,
• wyposażenie techniczne, eksploatowanych maszynach, urządzeń, sprzęcie i narzędziach,
• sposób transportu wewnątrz-zakładowego i sposób magazynowania,
• stosowane środki szkodliwe i niebezpieczne,
• pomiary środowiska pracy (przekroczenia NDS, NDN – wyniki i ich interpretacja),
• częstotliwości przeprowadzania kontroli stanu bhp, działaniach poprawy,
• prowadzonych rejestrach,
• stosowane rozwiązania ochrony zbiorowej i sprzęt ochrony indywidualnej,
• o odzieży roboczej, obuwiu ochronnym oraz zasadach ich przydziału czy stosowania,
• warunkach dopuszczenia pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp,
zapoznanie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy, obowiązujących
zasadach i instrukcjach),
• o kontrolach stanu bhp (wewnętrznych i zewnętrznych) z informacją o stwierdzonych
uchybieniach oraz sposobie ich rozwiązania,
• o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych (wraz z analizami przyczyn, ciężkości,
częstotliwości, poniesionych kosztach, straty),
• o ochronie ppoż., w tym o rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów,
instalacji gaśniczych,
• o oznakowaniu i zasadach ewakuacji.

Analiza powinna oczywiście być zakończona wnioskami wraz z podanymi sposobami poprawy aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

Dodaj komentarz