Szkolenie wstępne BHP.

Program szkolenia wstępnego powinien zostać dostosowany do specyfiki danego zakładu pracy i zagrożeń jakie występują na stworzonych w nim stanowiskach pracy.
Ramowy program takiego szkolenia możemy znaleźć w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne obejmuje:

  • szkolenie wstępne zwane instruktażem ogólnym.Instruktaż ogólny zapewnia uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w KP, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.Instruktaż stanowiskowy zapewnia zapoznanie się uczestnikom szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i co najważniejsze z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Kto odbywa instruktaż ogólny?

Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

  •   nowo zatrudnieni pracownicy,
  •   studenci odbywający u pracodawcy praktyki studenckie,
  •   uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Kto przeprowadza instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu i mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Kto odbywa instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż powyższy przeprowadza się przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku:

  • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego ma stanowisko, o którym mowa wyżej,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

WAŻNE!!!

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Także w przypadku zmiany stanowiska pracy należy taki instruktaż przeprowadzić dla tego nowego stanowiska.

Powyższy instruktaż należy również przeprowadzić gdy na stanowisku wprowadzi się jakieś zmiany związane z warunkami techniczno-organizacyjnymi, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowiska pracy lub gdy wprowadzimy na stanowisko pracy do stosowania substancje o działaniu szkodliwym dla zdrowia oraz nowe narzędzia, maszyny i inne urządzenia.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż taki przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego np. w ramach szkolenia okresowego.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp na danym stanowisku pracy.

Podsumowanie.

Całość szkolenia wstępnego, a więc instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy pracownik potwierdza podpisem na Karcie szkolenia wstępnego – wzór zgodny z rozporządzeniem, którą należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Chcąc zapewnić bezpieczne wykonywanie pracy swoim pracownikom zapraszam do skorzystania z oferowanych przez Naszą firmę szkoleń bhp, zarówno tych wstępnych jak i okresowych.

Dodaj komentarz