Pracodawco przestrzegaj terminów szkoleń okresowych BHP!

Pamiętaj, że regularne szkolenia zapewniają bezpieczeństwo Twoim pracownikom
i Twoim finansom.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia
z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Obowiązujące terminy szkoleń:

  1. Pierwsze szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.
  2. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
  3. Szkolenie okresowe:
  • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
    i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
  •  pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
  •  pracowników administracyjno-biurowych

przeprowadzamy nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Dodaj komentarz