Postępowanie powypadkowe.

Kodeks pracy w art. 234 par.1 nakłada na pracodawcę obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

    Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy
i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków ponosi pracodawca.
Tryb postępowania w tych sprawach określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem pracodawca w razie wystąpienia wypadku przy pracy jest zobowiązany do:
1. udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu,
2. zabezpieczenia miejsca wypadku,
3. zbadania okoliczności i przyczyny wypadku,
4. sporządzenia właściwej dokumentacji wypadku.
Pracodawca powinien zostać poinformowany o wypadku przez bezpośredniego przełożonego poszkodowanego, świadka wypadku lub poszkodowanego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju wypadku.

   Zgodę na ponowne uruchomienie urządzeń oraz dokonywanie zmian w miejscu zdarzenia, oczywiście po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, wydaje pracodawca w uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy lub zespołem powypadkowym lub organami na polecenie których nastąpiło unieruchomienie maszyn i urządzeń.

   Badaniem przyczyn wypadku zajmuje się zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę w skład którego wchodzą: pracownik służb bhp oraz społem społeczny inspektor pracy. Jeżeli pracodawca nie tworzy służb bhp w zakładzie jest sam zobowiązany do badania przyczyn i okoliczności wypadku lub inny wyznaczony przez niego pracownik wykonujący zadania służby bhp. Natomiast jeżeli nie ma w zakładzie społecznego inspektora pracy w skład zespołu może wejść powołany przez pracodawcę pracownik.

Podstawowe zadania zespołu powypadkowego to min.:
1. dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń, zbadanie warunków wykonywania pracy,
2. uzyskanie wyjaśnień, jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia, od poszkodowanego,
3. zebranie informacji od świadków zdarzenia,
4. zebranie opinii od lekarza, jeśli istniej taka konieczność,
5. określenie przyczyny wypadku,
6. sporządzenie wniosków mających na celu działania profilaktyczne,
7. sporządzenie protokołu powypadkowego,
8. zarejestrowanie wypadku.
Oględziny miejsca wypadku dostarczają informacji o warunkach w jakich wykonywana była praca oraz o okolicznościach, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. Najważniejsze na miejscu zdarzenia jest zabezpieczenie śladów, wykonanie szkiców, fotografii, zebranie dokumentów określających jakie czynności były wykonywane na stanowisku pracy przed i podczas wypadku. Wstępnego zebrania informacji należy dokonać jak najszybciej od momentu wypadku.
W celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w pierwszej kolejności zbieramy informacje, zarówno od poszkodowanego, jak i świadków zdarzenia. Każdy powinien przedstawić swój własny opis sekwencji wypadkowej. Następnym etapem jest porządkowanie faktów i tworzenie sekwencji wypadku, bo często ma on charakter właśnie sekwencyjny. Dla zobrazowania przyczyn wypadku możemy użyć drzewa przyczyn, które jest graficznym przedstawieniem logicznego łańcucha przyczyn badanego wypadku. Taki rysunek pozwala na ustalenie faktów i określenie wzajemnych relacji oraz pozwala na zaprojektowanie działań profilaktycznych.
Najważniejszym celem badań wypadków, oprócz oczywiście ustalenia przyczyny wypadku, jest zdobycie wiedzy o popełnionych błędach, wyciągnięcie wniosków i wdrożenie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

KOLEJNY ARTYKUŁ WPROWADZI PAŃSTWA W METODY BADANIA WYPADKÓW PRZY PRACY.

ZAPRASZAM DO LEKTURY

Dodaj komentarz