Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu – obowiązkowa dla kogo i kto może ją opracować?

    Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”.
    Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymagana jest dla obiektów, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, a ponad to:
  1.  kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową       przekracza 1000m3,
  2.  kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3,
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m2.
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.
       Powyższa Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zamianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Uprawnienia do opracowania powyższej instrukcji ma osoba spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  1.  wykształcenie średnie i ukończone szkolenie Inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
  2.  tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
  3. wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
  4. wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,
  5. lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera lub technika pożarnictwa.

 

Zawartość Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu przedstawię w następnym artykule.
 POSIADAM UPRAWNIENIA I OPRACOWUJĘ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW.
ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

Dodaj komentarz