Wypadki przy pracy. Sposoby zapoznania z protokołem powypadkowy.

Pracownik poszkodowany w wypadku nie zawsze mieszka blisko miejsca pracy i nie zawsze jego stan zdrowia pozwala aby mógł zapoznać się z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, o czym zespół powypadkowy musi go pouczyć. 

Przepisy mają na uwadze przede wszystkim tradycyjny sposób zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu czyli w trakcie spotkania z zespołem powypadkowym. Nie można jednak wykluczyć dopuszczalności zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków komunikowania się.

Zapoznanie się z protokołem powypadkowym możliwe jest także przy użyciu np. poczty elektronicznej.

Należy jednak pamiętać, że musimy zabezpieczyć również swoje interesy w razie ewentualnego sporu i zadbać o to aby poszkodowany potwierdził własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z protokołem. Może to nastąpić np. przez dokonanie przez poszkodowanego wydruku przesłanego protokołu i odesłanie go do zakładu pracy tradycyjną pocztą w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, z adnotacją potwierdzającą odbiór dokumentu.

Korzystając z takiej formy postępowania należy pamiętać, że pracodawca zatwierdza protokół nie później niż 5 dni od dnia jego sporządzenia. Ponieważ poszkodowanego musimy zapoznać z treścią protokołu przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, należy zwrócić uwagę na to czy nie przekroczymy terminu 5 dni, gdy będziemy oczekiwać na wydrukowanie i przesłanie dokumentu tradycyjną pocztą przez poszkodowanego pracownika. 

Doręczenie zatwierdzonego protokołu nie zawsze musi odbyć się poprzez bezpośredni kontakt z poszkodowanym. Bezwzględnie nie wymaga się aby pracownik złożył podpis na zatwierdzonym dokumencie. Wystarczy, że wyślemy protokół listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).

Dodaj komentarz