Pracodawca pełniący samodzielnie zadania służby BHP.

Aby pracodawca mógł samodzielnie pełnić zadania służby BHP musi spełnić dwa warunki zawarte w przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711 § 1):

Po pierwsze jest to możliwe w firmach zatrudniających do 10 pracowników oraz w firmach zatrudniających do 20 osób, ale działających w branży, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (musi to być branża do trzeciej kategorii ryzyka w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

W przypadku przekroczenia liczby pracowników pracodawca traci możliwość samodzielnego zajmowania się sprawami BHP i ma obowiązek powołania służby BHP lub przekazania jej zadań wyznaczonemu pracownikowi lub firmie zewnętrznej.

Drugim warunkiem jest odpowiednie przeszkolenie pracodawcy. Wśród celów tego szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wie­dzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli oraz oceny stanu bezpieczeństwa i higie­ny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć ma­jących na celu zapewnienie pra­cownikom bezpieczeństwa, jak również ochrony zdrowia,
 •  metod eliminowania lub ograni­czania oddziaływania na pracow­ników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz cho­rób zawodowych, a także okre­ślania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bez­pieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracodawca, w tym również pracodawca uprawniony do wyko­nywania zadań służby bhp w swojej firmie, po ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp może organizować i pro­wadzić szkolenia okresowe dla swoich pracowników. Musi jednak zapewnić:

 • programy poszczególnych rodza­jów szkolenia,
 • programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu,
 • wykładowców oraz instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przy­gotowanie dydaktyczne zapew­niające właściwą realizację pro­gramów szkolenia,
 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,
 • wyposażenie dydaktyczne,
 • właściwy przebieg szkolenia,
 • prowadzenie dokumentacji w po­staci programów szkolenia, dzien­ników zajęć, protokołów przebie­gu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.Jeżeli nie jesteś w stanie sam wypełniać zadań związanych z bezpieczeństwem
  i higieną pracy w swoim zakładzie –  możesz te zadania zlecić NASZEJ FIRMIE.

Dodaj komentarz