Na czy polega organizacja ochrony przeciwpożarowej?

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami poprzez:

  • Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  •  Prowadzenie działań ratowniczych.

Zatem zadaniem osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej jest przede wszystkim zapobieganie, profilaktyka oraz niedopuszczenie do powstania warunków mogących doprowadzić do powstania nie tylko pożaru, ale także innego miejscowego zagrożenia oraz przygotowanie odpowiednich warunków oczekując na przyjście zagrożenia klęski żywiołowej.

Pod pojęciem zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia należy rozumieć:

  • Zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom
    i ruchomością.
  • Tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałaniu powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Działania ratownicze są to wszelkie czynności podjęte w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska a także likwidacja przyczyn powstawania pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia.

Inne miejscowe zagrożenia – jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacji
i naturalnych praw przyrody, niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska, którym zapobieżenie lub usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków, nie zdefiniowano co oznaczają nadzwyczajne środki.

W kolejnym artykule zapoznają się Państwo z obowiązkami w zakresie ochrony ppoż. – jakie akty prawne są z tą ochroną związane oraz kto jest za nią odpowiedzialny.

ZAPRASZAM DO LEKTURY.

Dodaj komentarz