Nowe oznakowania dla substancji chemicznych. Czy już wiesz jak wyglądają NOWE ZNAKI?

Rozporządzenie CLP

NOWY, WAŻNY AKT PRAWNY  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku), zwany jest Rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają w całej UE nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na globalnie zharmonizowanym systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS ONZ).

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia stosowane w zależności od klasyfikacji substancji/mieszaniny:

Bez tytułu

Sprawdź co oznaczają te znaki na stronie: http://clp.gov.pl/piktogramy

Zapoznaj się z nowymi obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia Rozporządzenia CLP.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

 

Dodaj komentarz