ABC Pracodawcy. Jakie masz obowiązki zatrudniając pracownika?!

    Zatrudniając już jednego pracownika, niezależnie od etatu czy rodzaju umowy,
stajesz się PRACODAWCOM.
W związku z tym faktem musisz widzieć co należy do Twoich obowiązków.
Poniżej postaram się przybliżyć to zagadnienie. Opierając się na Kodeksie Pracy,
a więc podstawowym źródle prawa pracy, poniżej przedstawiam najważniejsze
OBOWIĄZKI PRACODAWCY.
A Badania lekarskie: art. 229 KP §1 – mówi o obowiązku badań wstępnych,
§2 – mówi o konieczności badań okresowych i kontrolnych i co najważniejsze
§6 – mówi o tym, że badania są na koszt pracodawcy. Warto również zapoznać się z pozostałymi paragrafami z tego artykułu.
B.  Szkolenia bhp pracownika: art. 237³ KP – §1 – „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.
§2 – „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.(…)”
Szkolenie bhp dla pracodawcy:  § 2¹ – „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
COcena ryzyka zawodowegoart. 226 KP – „Pracodawca:
1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

Chcąc wypełnić swoje zobowiązania wobec PRACOWNIKÓW zapraszam do korzystania z Naszych usług.
Przeszkolimy zarówno Pracodawcę jak i pracowników. Ponad to wykonamy Ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy w Twoim zakładzie pracy.
Zapraszam do zapoznania się z cennikiem usług – PODANE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI (ustalamy je indywidualnie).

                                  Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do NAS.
                                              ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Dodaj komentarz