Archiwa tagu: p.poż

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wśród obowiązków pracodawcy jest między innymi profilaktyczna ochrona zdrowia pracownika.

To nie tylko ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, informowanie pracowników o tym ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami, to także stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. W szczególności pracodawca powinien:

  1. utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,
  2. przeprowadzać na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań oraz udostępniać je pracownikom.

Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na organizm człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz konieczność podjęcia niezbędnych środków zabezpieczających przed ich działaniem, określił w drodze rozporządzania:

  1. tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów o których mowa wyżej,
  2. przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych,
  3. wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary,
  4. sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów,
  5. wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.

Rozporządzenie o którym mowa i w którym znajdziemy wszystko to co należy wiedzieć o pomiarach konkretnych czynników środowiska pracy to:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2011 Nr 33, poz.166).

 

 

 

Ocena ryzyka zawodowego – podstawowy obowiązek pracodawcy. Wymagania prawne.

Ocena ryzyka zawodowego to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Pracodawca ocenia, dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponad to  informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Czytaj dalej Ocena ryzyka zawodowego – podstawowy obowiązek pracodawcy. Wymagania prawne.

ABC Pracodawcy. Jakie masz obowiązki zatrudniając pracownika?!

    Zatrudniając już jednego pracownika, niezależnie od etatu czy rodzaju umowy,
stajesz się PRACODAWCOM.
W związku z tym faktem musisz widzieć co należy do Twoich obowiązków.
Poniżej postaram się przybliżyć to zagadnienie. Opierając się na Kodeksie Pracy,
a więc podstawowym źródle prawa pracy, poniżej przedstawiam najważniejsze
OBOWIĄZKI PRACODAWCY.
A Badania lekarskie: art. 229 KP §1 – mówi o obowiązku badań wstępnych,
§2 – mówi o konieczności badań okresowych i kontrolnych i co najważniejsze
§6 – mówi o tym, że badania są na koszt pracodawcy. Warto również zapoznać się z pozostałymi paragrafami z tego artykułu.
B.  Szkolenia bhp pracownika: art. 237³ KP – §1 – „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.
§2 – „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.(…)”
Szkolenie bhp dla pracodawcy:  § 2¹ – „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
COcena ryzyka zawodowegoart. 226 KP – „Pracodawca:
1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywana pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

Chcąc wypełnić swoje zobowiązania wobec PRACOWNIKÓW zapraszam do korzystania z Naszych usług.
Przeszkolimy zarówno Pracodawcę jak i pracowników. Ponad to wykonamy Ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy w Twoim zakładzie pracy.
Zapraszam do zapoznania się z cennikiem usług – PODANE CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI (ustalamy je indywidualnie).

                                  Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do NAS.
                                              ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Oceny ryzyka zawodowego w Promocyjnej cenie w naszym sklepie.

W atrakcyjnej cenie możesz nabyć Ocenę ryzyka zawodowego dla jednego ze 100 stanowisk pracy. Oceny są gotowe do stosowania w Twoim zakładzie pracy.

Niczego nie musisz dopisywać, czy edytować poza własnym podpisem i pieczątką.

Jeżeli jakieś oceny nie posiadamy to zapraszam do składania zamówień.

Więcej szczegółów pod adresem : http://allegro.pl/show_item.php?item=5697803264

WKRÓTCE RUSZY SPRZEDAŻ INSTRUKCJI BHP I PPOŻ.

ZAPRASZAM DO ZAKUPU.