Szkolenia BHP – zmiany od 1 stycznia 2019r. Zwiększenie uprawnień pracodawcy w dziedzinie BHP.

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (…)”.

A co się zmieni w szkoleniach okresowych BHP?

Proponowane rozwiązanie uzależnienia konieczność powtórzenia szkolenia BHP od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005) i odnosi się jedynie do pracowników administracyjno-biurowych.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem określono 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10 proc. kategorii ryzyka, które nie byłby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

Więcej pracodawców będzie mogło samodzielnie wykonywać zadania służby BHP

Tworzenie służby BHP w firmie zależy od liczby pracowników. Zgodnie z art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby.

Obecnie pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

    1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  1. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Konstrukcja przepisu uniemożliwia więc pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby bhp – nawet wtedy, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby.

Co się zmieni?

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby bhp. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czy zmiany idą w dobrym kierunku?

Pracodawcą mogą wydawać się korzystne za względu na obniżenie kosztów ale czy z punktu widzenia bezpieczeństwa wyjdzie to pracownikom na dobre? Brak wiedzy na temat podstawowych obowiązków pracownika czy pracodawcy, brak wiedzy na temat pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej, które to tematy są w zakresie szkolenia okresowego z pewnością nie wpłyną korzystnie na bezpieczeństwo pracownika administracyjno-biurowego. Często pracownicy tej grupy poruszają się samochodami służbowymi lub po terenach zakładów o różnego rodzaju zagrożeniach, bo pracownik admnistracyjno-biurowy to nie tylko osoba siedząca za biurkiem.

Co do zwiększenia możliwości pełnienia przez pracodawcę zadań służby BHP, czy kilkudniowe szkolenie wystarczy aby podjąć się tego zadania? Też jest to sprawa podlegająca dyskusji, brak doświadczenia a przede wszystkim wiedzy, którą pracownik czy specjalista ds. bhp zdobywa przez okres studiów a więc kilku lat nauki i praktyki zawodowej z pewnością nie wyjdzie na dobre bezpieczeństwu pracowników.

Dodaj komentarz